ชื่อเรื่อง :จนท.สบจ.ยะลา ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัด ประจำปี 2555
ชื่อผู้โพส :นางสาวเขมจิรา ศรีวิเศษ   12 ก.พ. 2556

จากการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยะลา ประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้ที่อุทิศทุ่มเท มุ่งมั่นเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ ซึ่งปีนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และกลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ  สำหรับผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  ได้แก่ นางสุนันทา ปิยะวรรณางกูร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ กลุ่มที่ 3 และนายทวีป จำนงค์ภักดิ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ  ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มที่ 4  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้าราชการดีเด่นระดับประเทศจะเดินทางไปรับครุฑทองคำ จากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ส่วนข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556

กบค.ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้